معادله رشد و زوال ( -ODE+SDE Exponential growth)

معادله به فرم \(dx_t=b.x_t.dt\) را معادله رشد و زوال (ساده) گویند . بسته به اینکه \(b >o \) رشد و افزایش و در صورتی که همین  ضریب منفی باشد با کاهش یا زوال روبرو هستیم .

حل این معادله در حالت قطعی (deterministic) بسیار ساده است . به روال زیر نگاه کنید .

\(\begin{cases}\frac{dx}{dt}=b.x \\x(0)=x_0\end{cases}\)

:حال داریم

\(dx=b.xdt\\ \int_{0}^{t}\frac{dx}{x}=\int_{0}^{t}bds\)

\(\ln x(t)-\ln x(0)=bt \\\ln \frac{x(t)}{x(0)}=bt \\ \frac{x(t)}{x(0)}=e^{bt}\\x(t)=x_0e^{bt}\)

در این حالت نکته مبهم یا پیچیده ای نداریم ،با توجه به مقدار اولیه  همه چیز به سرعت معلوم می شود

اما فرض کنیم که در مدل رشد و زوال مورد نظر نویز وجود داشته باشد . یعنی مثلا یکسال رشد با نرخ 2 درصد و سال دیگر با نرخ 2.3 و دیگری با نرخ 2.1 وباز نرخ بعدی 1.98 و…باشد .می خواهیم مدلی را بیان کنیم که حاوی چنین اطلاعاتی باشد .  پس با شکل زیر روبرو هستیم

\(\begin{cases}\frac{dx}{dt}=b.x +”noise”\\x(0)=x_0\end{cases}\)

:اگر نویز مورد نظر دارای توزیع نرمال باشد(گاوسی) در این صورت می توان معادله را به شکل زیر نمایش داد

\(\begin{cases}dx_t=b.x_t.dt +\sigma .x_t.dW_t\\x(0)=x_0\end{cases}\)

که در اینجا سیگما ضریب بزرگی نویز می باشد . به چنین معادله ای معادله رشد و زوال تصادفی (Stochastic) :گویند . و برای حل آن به این صورت عمل می کنیم، تابعی کمکی را بصورت زیر تعریف می کنیم

\(g(t,x)=\ln x,\space \frac{dx_t}{x_t}=b.dt+\sigma.dW_t\)

:طبق فرمول ایتو داریم

\(dg=\frac{\partial g}{\partial t}dt+\frac{\partial g}{\partial x}dx+\frac{1}{2}\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(dx)^2\)

: اگر مشتقات جزیی را محاسبه کنیم خواهیم داشت

\(\frac{\partial g}{\partial t}=0\\\frac{\partial g}{\partial x}=\frac{1}{x}\\\frac{1}{2}\frac{\partial^2 g}{\partial t^2}=\frac{1}{2}(\frac{-1}{x^2})\)

:با قرار دادن در فرمول دیفرانسیل ایتو خواهیم داشت

\(\large dg=0dt+\frac{1}{x}dx+\frac{1}{2}\frac{-1}{x^2}(dx)^2\)

  : با قرار دادن رابطه \(dx_t=b.x_t.dt +\sigma .x_t.dW_t\)در دیفرانسیل ایتو داریم

\(\large dg=0dt+\frac{1}{x}(b.x.dt +\sigma .x.dW_t)+\frac{1}{2}\frac{-1}{x^2}(b.x.dt +\sigma .x.dW_t)^2\)

:حال با فاکتور گیری و ساده سازی داریم

\(\large dg=0dt+\frac{1}{x}(b.x.dt +\sigma .x.dW_t)+\frac{-1}{2x^2}(b.x.dt +\sigma .x.dW_t)^2\\
\large dg=\frac{1}{x}x(bdt +\sigma .dW_t)+\frac{-1}{2x^2}x^2(bdt +\sigma .dW_t)^2\)

:ادامه می دهیم

\(\large dg=(bdt +\sigma .dW_t)+\frac{-1}{2}(b^2(dt)^2 +\sigma^2 .(dW_t)^2+2b.\sigma .dt.dW_t)\)

:می دانیم که

\(\large (dt)^2 \to 0 \\(dW_t)^2 \to dt\\dt.dW_t \to 0 \)

:پس با قرار دادن در رابطه فوق خواهیم داشت

\(\Large dg=(bdt +\sigma .dW_t)+\frac{-1}{2}(0+\sigma^2 .dt+0)\\dg=(b-\frac{1}{2}\sigma^2).dt+\sigma .dW_t\)

:طرف چپ عبارت دیفرانسیل کامل است . پس اگر از طرفین انتگرال بگیریم ، خواهیم داشت

\(\large \int_{0}^{t} dg=\int_{0}^{t}(b-\frac{1}{2}\sigma^2).ds+\int_{0}^{t}\sigma .dW_s\\
g(t)-g(0)=\int_{0}^{t}(b-\frac{1}{2}\sigma^2).ds+\int_{0}^{t}\sigma .dW_s\\
\ln(x(t))-\ln(x_0)=\int_{0}^{t}(b-\frac{1}{2}\sigma^2).ds+\int_{0}^{t}\sigma .dW_s\\\ln\frac{x(t)}{x_0}=\int_{0}^{t}(b-\frac{1}{2}\sigma^2).ds+\int_{0}^{t}\sigma .dW_s\\\frac{x(t)}{x_0}=e^{\int_{0}^{t}(b-\frac{1}{2}\sigma^2).ds+\int_{0}^{t}\sigma .dW_s}\\x(t)=x_0.e^{\int_{0}^{t}(b-\frac{1}{2}\sigma^2).ds+\int_{0}^{t}\sigma .dW_s}\)

اگر در مساله مقدار  \(b, \sigma\)ثابت باشند . در این صورت عبارت به فرم ساده تر زیر در می آید .

\(\Large x(t)=x_0.e^{(b-\frac{1}{2}\sigma^2)t+\sigma .\int_{0}^{t}dW_s}\\x(t)=x_0.e^{(b-\frac{1}{2}\sigma^2)t+\sigma W_t}\)

 به نمودار جمعیت و تغییرات رشد جمعیت ایران نگاه کنید . در حقیقت این فرایند نمایی ساده نیست

و این جدول جمعیت ایران در خلال سالیان و نرخ  تغییرات ، نرخ زاد و ولد و رتبه ایران در جهان را به لحاظ جمعیت نشان می دهد

Year Population Yearly %
Change
Yearly
Change
Fertility Rate World Population Iran
Global Rank
سال جمعیت درصد تغییرات سالانه تغییرات سالانه نرخ زاد و ولد جمعیت دنیا رتبه ایران در جهان
2017 80,945,718 1.13 % 902,572 1.72 7,515,284,153 17
2016 80,043,146 1.18 % 933,874 1.72 7,432,663,275 17
2015 79,109,272 1.27 % 971,180 1.75 7,349,472,099 17
2010 74,253,373 1.15 % 826,252 1.79 6,929,725,043 17
2005 70,122,115 1.27 % 854,411 1.97 6,519,635,850 17
2000 65,850,062 1.77 % 1,106,286 2.63 6,126,622,121 17
1995 60,318,632 1.44 % 829,887 3.95 5,735,123,084 16
1990 56,169,196 3.5 % 1,775,681 5.62 5,309,667,699 20
1985 47,290,793 4.11 % 1,724,514 6.53 4,852,540,569 22
1980 38,668,222 3.39 % 1,187,533 6.28 4,439,632,465 22
1975 32,730,555 2.8 % 843,309 6.24 4,061,399,228 25
1970 28,514,011 2.7 % 711,779 6.68 3,682,487,691 25
1965 24,955,116 2.64 % 609,642 6.91 3,322,495,121 26
1960 21,906,905 2.57 % 522,581 6.91 3,018,343,828 26
1955 19,293,998 2.42 % 434,947 6.91 2,758,314,525

کپی برداری از مطالب با نقل قول آزاد است . ارادتمند خسروتاش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *