معادله رشد و زوال ( -ODE+SDE Exponential growth)

معادله به فرم را معادله رشد و زوال (ساده) گویند . بسته به اینکه رشد و افزایش و در صورتی که همین  ضریب منفی باشد با کاهش یا زوال روبرو هستیم . حل این معادله در حالت قطعی (deterministic) بسیار ساده است . به روال زیر نگاه کنید . :حال داریم در این حالت نکته مبهم یا پیچیده ای نداریم ،با توجه به […]

ادامه مطلب