فرمول دیفرانسیل حاصل ضرب ایتو (Ito product formula)

می خواهیم نشان دهیم برای این منظور یک فرایند کمکی به صورت زیر را در نظر بگیرید باتوجه به فرمول دیفرانسیل ایتو داریم . حال  با توجه به می توانیم بنویسیم و داریم پس با نوشتن به فرم فوق ادادمه می دهیم و خواهیم داشت

ادامه مطلب

دیفرانسیل ضرب در حالت کلی

معمولا وقتی از یک تابع دیفرانسیل می گیریم . مشتق آنرا در دیفرانسیل متغیر اصلی ضرب می کنیم . اما در واقع در اینجا از درجات بالاتر دلتا ها صرفنظر می کنیم . به طور مثال و حالا درست تر یا کلی تر ببینیم . سوال اینجاست که این رابطه چونه بدست می آید ؟ کسانی که فرمول ایتو را […]

ادامه مطلب

رسیدن به یک معادله دیفرانسیل تصادفی با تعریف مستقیم (نه فرمول ایتو)

فرض کنید فرایند تصادفی به صورت زیر داده شده است . معادله دیفرانسیل تصادفی آن چگونه خواهد بود ؟ این بار می خواهیم بدون استفاده از فرمول دیفرانسیل ایتو معادله دیفرانسیل SDE  را بدست اوریم . می دانیم که  صرفنظر از مرتبه های بالاتر حال  با توجه به داریم این معادله دیفرانسیلی است که نتیجه اش همان فرایند تصادفی مذکور […]

ادامه مطلب