امید ریاضی (Expected value)

امید ریاضی: در نظریه احتمالات امید ریاضی، میانگین، مقدار مورد انتظار یا ارزش مورد انتظار یک متغیر تصادفی گسسته برابر است با مجموع حاصل‌ضرب احتمال وقوع هر یک از حالات ممکن در مقدار آن حالت. در نتیجه میانگین برابر است با مقداری که بطور متوسط از یک فرایند تصادفی با بی‌نهایت تکرار انتظار می‌رود. در حالت پیوسته در حالت گسسته  a.s یعنی قریب به یقین[1]     [1]  Almost sure اگر همۀ جواب های  […]

ادامه مطلب