ریاضیات مالی در دانشگاه شهید باهنر کرمان

اگر دانشجوی ریاضیات مالی در دانشگاه شهید باهنر کرمان هستید، از لحاظ کمی و کیفی برگزاری این گرایش در این دانشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟


¤ دیدگاه ها


در حال حاضر دیدگاهی وجود ندارد.

¤ فرم ارسال دیدگاه