ریاضیات مالی در دانشگاه سمنان

اگر دانشجوی ریاضیات مالی در دانشگاه سمنان هستید، از لحاظ کمی و کیفی برگزاری این گرایش در این دانشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟


¤ دیدگاه ها

در حال حاضر دیدگاهی وجود ندارد.

¤ فرم ارسال دیدگاه